04 September 2012

This Guy

-- Eben Moglen
(F2C 2012 Keynote)